Binnenkort verkrijgbaar

De steun aan HAMAS na de slachtpartij van 7 oktober door poli­tieke partijen, bestuurders en media heeft een antisemitisch karakter. Het negeren door media van de daaruit volgende verkiezings­over­winning van de PVV op 22 november maakt de boodschap van dit boekje nog urgenter. Kennelijk is geen enkele ingrij­pende gebeurtenis genoeg om enig besef van de realiteit van de Ontspoorde Ratio die ons allemaal bedreigt tot de zogenaamd linkse kringen te laten doordringen.
Ik heb niet de illusie dat dit boekje door die groep gelezen zal worden. Ik hoop dat het de oppositie in en buiten de politiek meer inzicht verschaft in hoe de hersens van de werkelijk­heidsontkenners in deze absurd vervormde toestand zijn geraakt. Het gaat om 80% van de sociale wetenschappers, jour­nalisten, rechters en bestuurders en ongeveer 50% van de kiezers.

<Bestel het boek>

 

Uit de Inleiding

Broeikasgas, stikstof, fijnstof, droogte, opwarming, smeltende ijsmassa’s. Wolven, korenwolven, dassen, zandhagedissen, bijen, bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit. De “Natuur” moet dringend beschermd worden.

Maar hoe zit het met de menselijke natuur? Moet die niet ook beschermd worden? En hoe dan?

De mens is geen geest, die een willekeurig lichaam bewoont. De mens is een persoon – een bewust-zijn – dat ontstaat in een menselijk lichaam. De persoonlijkheid kan zich op alle mogelijke manieren aanpassen en ontwikkelen, maar blijft verbonden met dat lichaam. Gevoelens, fysieke en psychische mogelijkheden blijven begrensd door dat lichaam en zijn van blijvende invloed op de aard van de persoon. Persoonlijkheid kan niet naar een ander lichaam getransplanteerd worden.

Dat geldt in de allereerste plaats voor geslacht: of je een man bent of een vrouw. Of een vrij zeldzame uitzondering daarop. Ook andere genetische eigenschappen, bijvoorbeeld spierkracht of intelligentie zijn in belangrijke mate genetisch bepaald. Al die bepalingen – geslacht in de eerste plaats – zijn zichtbaar in het uiterlijk en zijn mede bepalend voor “wie je bent”. Daar is niets aan te doen.

De genetische bepalingen vormen de grondstof voor de sociale, culturele mens zoals die in achtereenvolgende generaties opgroeit en evolueert. De genen van die mensen die zich – met hulp van de cultuur – het beste aanpassen aan de culturele en natuurlijke omstandigheden worden doorgegeven. Er is sprake van etnisch-genetische verschillen die langs genetische en culturele weg doorgegeven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog werden nieuwe wereldwijde mensenrechten geformuleerd.

Dit was een ontspoorde reactie op de ontspoorde ratio die ten grondslag lag aan de Eerste Wereldoorlog en de Tweede, die daar een direct gevolg van was.

===

Ter bescherming van de mens als zelfstandig en bewust wezen dat in overeenstemming kan leven met zijn natuurlijke – genetische – hoedanigheden moet de ontspoorde ratio vervangen worden. De verschillende menselijke culturen, bevolkt door verschillende mensen moeten beschermd worden. Dat heeft op dit moment meer belang dan de (koren)wolf of het klimaat. Erkenning van genetische en culturele verschillen en ongelijkheden is de enige mogelijkheid om ooit vreedzaam naast elkaar te leven in een multipolaire wereld.

Oorspronkelijk heette dit essay Ratio is een Mannending. Het is gebaseerd op een serie blogs onder die titel. Die titel is een provocatie om mensen aan het denken te zetten over verschil. En wel over een verschil dat zeer belangrijk was en is voor de ontwikkeling van de westerse samenleving. Een ontwikkeling die geleid heeft tot wetenschap en verifieerbare kennis van de wereld. Die kennis is het fundament van de huidige wereldorde. Dat vrouwen daarin een uiterst geringe rol hebben gespeeld is geen toeval, maar terug te voeren op fundamentele en belangrijke genetische verschillen en daaruit voortvloeiende culturele verschillen. Met de verandering van titel hoop ik ook vrouwen te stimuleren om van de inhoud kennis te nemen.

<Bestel het boek>